НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Вътрешни правила за условията за получаване на стипендии

СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-24 ГОДИНА

1. Стипендия за постигнати образователни резултати от миналата учебна година – успех над 5,50. За учениците след 7 клас - оценката от НВО.

2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

• Успех над 4,50 от миналата учебна година;

• Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца /м.април 2023 г. – м. Септември 2023 г./, заверени с необходимите подписи и печат;

• Служебна бележка за получени семейни помощи от социални грижи по местоживеене за същия период, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това от дирекция „Социално подпомагане“;

• В случаи, при които родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от НОИ;

• В случаи, при които родителите не са регистрирани в бюрото по труда – декларация , че не получават доходи

• В случаи, при които родителите са пенсионери служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия,

• При разведени родители копие от съдебно решение за развода и документ за получаване на издръжка, ако такава не е записана в съдебното решение;

• За търговци, занаятчии, свободни професии и други се декларира доходът, формиран съгласно ЗДДФЛ, като се посочват задължително и получените дивиденти. Декларацията следва да съдържа: трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Ако фирмата не извършва дейност се предоставя документ от НАП;

• За доходи от наем, хонорари и други, родителите предоставят декларация;

• За учащи братя и сестри се представя документ от съответното училище.

• За учащи братя и сестри в средни учебни заведения се предоставя документ от съответното училище, от който е видно дали са получавали стипендия и в какви размери /месечен доход на член от семейството до 780 лв./;

3. Стипендия за ученици без родител/ли:

• Успех над 4,50 от миналата учебна година;

• Копие на смъртен акт, документ за лишаване от родителски права и други (само при подаване за първи път)

4. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:

• Успех над 4,50 от миналата учебна година;

• Копие на решение от ТЕЛК, с което е установена степента на намалена работоспособност или са определени вид и степен на увреждане. Неизвинени отсъствия - не повече от 5. Извинени отсъствия - не повече от 75 за текущия период, освен в случаите когато отсъствията са резултат от продължително боледуване или друго обстоятелство, което се доказва с документ от лекарска комисия и декларация ( заявление ) по образец от родителя/настойника.

Всички стипендии се изплащат по банков път.

Важно: Класният ръководител проверява дали ученикът има наказания, колко извинени и неизвинени отсъствия има , записва ги на декларацията и се подписва.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 27.10.2023 г.