НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Държавни зрелостни изпити

Пълният курс на обучение за VIII-XII клас дава възможност за полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и полагане на държавни изпити за придобиване трета степен на професионална квалификация. ДЗИ са два, по учебни предмети, изучавани в задължителната подготовка:

1. Български език и литература

2. Учениците се явяват на Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование.

Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два:

1. Практика на професията (защита на дипломна работа)

2. Теория на професията

Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по съответната специалност се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на културата. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, което се получава след дипломата за средно образование.