НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Държавни зрелостни изпити

Пълният курс на обучение за IX-XII клас дава възможност за полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и полагане на държавни изпити за придобиване трета степен на професионална квалификация. ДЗИ са два, по учебни предмети, изучавани в задължителната подготовка:

1. Български език и литература

2. По избор на ученика

Учениците могат да се явят на Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация вместо учебен предмет по избор за явяване на ДЗИ. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование.

Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два:

1. Практика на професията (защита на дипломна работа)

2. Теория на професията

Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по съответната специалност се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на културата. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, което се получава след дипломата за средно образование.

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити за 2018 г:

Сесия май - юни:

1. Български език и литература - 21 май 2018, начало 08:00 ч.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018, начало 08:00 ч.

Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се определят от министъра на културата - в периода 29 май - 7 юни 2018

Сесия август - септември:

1. Български език и литература - 28 август 2018, начало 08:00 ч.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2018, начало 08:00 ч.

Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се определят от министъра на културата