НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Специализирана професионална подготовка

Професионалното художествено обучение в НХГ "Цанко Лавренов" се провежда по учебни програми, специализирани за всяка специалност - Живопис, Графика, Скулптура, Иконопис, Стенопис, Рекламна графика и Пространствен дизайн. Броят на часовете по специална подготовка се определя от МОН и Министерство на културата - рамкова програма В, вариант В4. 

За специалностите: Иконопис, Рекламна графика, Стенопис и Пространствен дизайн - обучението е пет години и започва от VIII клас включително.

В края на учебната година на X клас (след тригодишно обучение по специални предмети) учениците от специалност "Живопис" полагат изпит за определяне на специалност по избор, обучението по която продължава в XI и XII клас и може да бъде: Живопис, Графика или Скулптура - в зависимост от резултата от положения изпит.