НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Публични изяви по „Дигитална фотография“, проект "Твоят час"

от:    до:

НХГ Цанко Лавренов,
Пловдив, ул. Янко Сакъзов 2

В кабинет №3 на НХГ „Цанко Лавренов“ бяха проведени две публични изяви по „Дигитална фотография“ на 12.02.2018 г. и на 26.02.2018 г. По време на демонстрациите се изнесоха презентации и организираха дискусии с участието на ученици от различни класове на гимназията. Талантливите гимназисти показаха свои снимки от различните теми, по които работят и демонстрираха наученото до момента. Ръководител на групата е Борис Богданов - преподавател по специалност „Рекламна графика“. 

Изявите по „Дигитална фотография“ са извънкласни дейности по проект "Твоят час" - проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" участва за втора година в проекта.