НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Проект "Твоят час"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"
Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 2А

Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" участва за втора година в Проект "Твоят час" - проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развитие на творческите способности на учениците надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

В НХГ "Цанко Лавренов" се провеждат следните извънкласни дейности: Занимание по интереси, Актова рисунка, Ателие по илюстрация, Група за личностно развитие и себепозние, Декоративно пано - част от храмова украса, Дигитална фотография, Интериорен дизайн, Народни танци, Офорт, Проект за нагръдна икона "Енголпие", Проект за църковна утвар, Самозащита, Сграфито, Сериграфия, Смесена техника, Суха игла, Театрално студио "Сцена", Фитнес, Обучителни затруднения и Природни науки.