НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Демонстрации по "Природни науки" към проект Твоят час

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"
Пловдив

Ученици от 9 клас от курса по "Природни науки" представиха свои компютърни презентации на 15 юни 2018 г. Ръководител е Велина Ангелова, преподавател по Физика в Художествената гимназия. Темите на презентациите бяха: Приложенията на ултравиолетовите, инфрачервените, гама лъчите, рентгеновите лъчи, мисро и радио вълните. Друг раздел, по който са работили учениците са Магнити и Магнитни вериги (основни понятия и закони). По време на занятията учениците се запознават с учебен материал, съчетан със създаване на макети от пластелин на физичните закони и връзки. По този начин бъдещите художници усвояват сложната материя по физика по-лесно и забавно.  

Демонстрацията беше част от публичните изяви на гимназията по проект "Твоят час" - проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.