НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Училишно настоятелство при НХГ "Цанко Лавренов"

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – ПЛОВДИВ“

Управителният съвет на СНЦ в частна полза“ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – ПЛОВДИВ“, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ , свиква Общо събрание на членовете на сдружението, на 17.10.2023 г. от 17.30 ч.  което ще се проведе в гр.Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ № 2а в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, при следния дневен ред и предварителна рамка на решенията:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на сдружението през първото календарно полугодие от 01.01.до 30.06.2023г.

Проект на решение: Общото събрание приема отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението през първото календарно полугодие от 01.01.до 30.06.2023г.

2. Вземане на решение за промяна в Устава на сдружението, съгласно предложение на Управителния съвет.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за промяна в Устава на сдружението, съгласно предложение на Управителния съвет.

3. Избор на нов зам. председател на Управителния съвет на Училищното настоятелство.

Проект на решение: Общото събрание избира  нов зам. председател на Управителния съвет на Училищното настоятелство.

4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членове на стария Управителен съвет и избор на нови членове на Управителния съвет на УН.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност  членове на стария Управителен съвет и избира нови членове на Управителния съвет на УН;

5. Други.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание публично се оповестяват на таблото за съобщения в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, както и в сайта на гимназията

При липса на кворум на основание чл.13 ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. Поканата се публикува на 15.09.2023 г.  в сайта на НХГ „Цанко Лавренов“, същата  се поставя на таблото за съобщения, съобразно предвидения в устава ред, както и ще бъде оповестена в създадените групи на класовете в Microsoft Teams.

* * *

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – ПЛОВДИВ“

Управителният съвет на СНЦ в частна полза“ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – ПЛОВДИВ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, на 11.10.2021 г. от 17.30 ч., което ще се проведе в гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов“ № 2а в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, при следния дневен ред и предварителна рамка на решенията:

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет на сдружението през първото календарно полугодие от 01.01 до 30.06.2021г.; Проект на решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Управителния съвет на сдружението през първото календарно полугодие от 01.01 до 30.06.2021г . 

2. Избор на нов председател на Управителния съвет на Училищното настоятелство. Проект на решение: Общото събрание избира нов председател на Училищното настоятелство.

3. Освобождаване от длъжност и отговорност членове на стария Управителен съвет и избор на нови членове, на Управителния съвет на Училищното настоятелство. Проект на решение: Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност членове на стария Управителен съвет  и избира нови членове на Управителния съвет на Училищното настоятелство.

4. Други. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание публично се оповестяват на таблото за съобщения в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, както и в сайта на гимназията

При липса на кворум на основание чл.13 ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Поканата се публикува на 23.09.2021 г.  в официалния сайт на НХГ „Цанко Лавренов“, същата  се поставя на таблото за съобщения, съобразно предвидения в устава ред.

* * *

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в частна полза "Училищното настоятелство при НХГ "Цанко Лавренов"

Управителният съвет на СНЦ в частна полза“ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – ПЛОВДИВ“, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ , свиква Общо събрание на членовете на сдружението, на 27.02.2020 г. от 17.30 ч., което ще се проведе в гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов“ №2а, в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, при следния дневен ред и предварителна рамка на решенията:

1. Приемане на Годишeн финансов отчет за 2019 г на сдружението. Проект на решение: Общото събрание приема Годишният финансов отчет за 2019 г. на сдружението. 

2. Вземане на решение за публикуване на ГФО за 2019 г. в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията. Проект на решение: Общото събрание взема решение за публикуване на ГФО за  2019 г. в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание публично се оповестяват на таблото за съобщения в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, както и в сайта на гимназията

При липса на кворум на основание чл. 13, ал. 2 от Устава на сдружението, събранието се свиква след една седмица, а именно на 04.03.2020 г. в същия час – 17.30 ч. Ако и тогава не се събере кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото мчсто и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

Поканата се публикува на 13.02.2020 г.  в сайта на НХГ „Цанко Лавренов“ И същата се поставя на таблото за съобщения, съобразно предвидения в устава ред.

* * *

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – ПЛОВДИВ“, ЕИК: 115741700

Управителният съвет на СНЦ в частна полза“ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – ПЛОВДИВ“, ЕИК: 115741700,  на основание чл.26 ЗЮЛНЦ , свиква Общо събрание на членовете на сдружението,  на 16.10.2019г. от 17.30 ч., което ще се проведе в гр. Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ № 2 а в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, при следния дневен ред и предварителна рамка на решенията:

1. Вземане на решение за промени в  Устава на сдружението, съгласно предложение на УС

Проект на решение: Общото събрание взема решение за промени в Устава, съгласно предложение на УС.

2. Други

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание публично се оповестяват на таблото за съобщения в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, както и в сайта на гимназията.

При липса на кворум на основание чл.13 ал.2 от Устава на сдружението, събранието се свиква след една седмица, а именно на 24.10.2019г. в същия час – 17:30 ч. Ако и тогава не се събере кворум, събранието се провежда след един час от обявеното време независимо от броя на присъстващите. 

Поканата се публикува на 30.09.2019г.  в сайта,  на НХГ „Цанко Лавренов“, същата  се поставя на таблото за съобщения, съобразно предвидения в устава ред.

* * *

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – ПЛОВДИВ“

Управителният съвет на СНЦ в частна полза“ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – ПЛОВДИВ“, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ , свиква Общо събрание на членовете на сдружението,  на 14.06.2019г. от 17ч.  което ще се проведе в гр.Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ № 2а в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, при следния дневен ред и предварителна рамка на решенията:

1. Приемане на Годишните финансови отчети за 2017г. и за 2018г на сдружението.;

Проект на решение: Общото събрание приема Годишните финансови отчети за 2017г. и 2018г. на сдружението. 

2. Вземане на решение за публикуване на ГФО за 2017г. и 2018г. в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията;

Проект на решение: Общото събрание взема решение за публикуване на ГФО за 2017г. и 2018г. в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание публично се оповестяват на таблото за съобщения в сградата на НХГ „Цанко Лавренов“, както и в сайта на гимназията

При липса на кворум на основание чл.13 ал.2 от Устава на сдружението, събранието се свиква след една седмица, а именно на 21.06.2019г. в същия час – 17 ч. Ако и тогава не се събере кворум, събранието се провежда след един час от обявеното време независимо от броя на присъстващите. 

Поканата се публикува на 30.05.2019г.  в сайта,  на НХГ „Цанко Лавренов“, същата  се поставя на таблото за съобщения, съобразно предвидения в устава ред.