НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

СТАТУТ на VI-ти Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“, 2023 г. под надслов „ДЪРЖАВА, ПРАВО, ЛИЧНОСТ“

 I. Организатори: Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ и Министерство на културата на Република България.

II. Съорганизатори: Висш съдебен съвет на Република България и Апелативна прокуратура-Пловдив, Окръжна прокуратура-Пловдив и Районна прокуратура-Пловдив

III. Регламент на конкурса:

В конкурса могат да участват учениците от училищата по изкуства към Министерството на културата на Република България.

IV. Цели на конкурса:

1.Да се покаже оригиналност на мислене, цветова култура и индивидуалност.

2.Да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка.

3.Да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други.

4.Важен е погледът на младите хора, тяхното виждане за света, в който живеят и растат, а също и посланието, което ще отправят.

V. Тема на конкурса: „ДЪРЖАВА, ПРАВО, ЛИЧНОСТ“

VI. Насоки по темата “Държава, право, личност“:

Държавата е политически организирана общност, заемаща дадена територия, имаща правителство (система за управление) и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото. Чрез система от държавни органи държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения. Основните функции на държавата са вътрешни (в пределите на нейната територия и по отношение на нейните граждани) и външни (свързани с междудържавните отношения). 

 Демократичната държава като институция утвърждава държавността, която е най-дълбокото проявление на държавата. Държавата е съвкупност от обществени отношения и връзки между населението в границите на нейната територия. Многостранните цели и интереси на индивида определят неговото участие в различните социални групи. Човешкото общество е структурирано в различни колективности, най-общата и основна сред които е държавата. Държавата съществува чрез съвкупността от реални действия и от обществени отношения и връзки. 

Право. Правото е система от правила и норми, създадени от държавата, регулиращи обществени отношения или други явления, общозадължителността на които е гарантирана със специфични правни последици. Правата на човека принадлежат на всеки индивид  или група от индивиди. Това са естествените права, които индивидът има по природа и които са неделими от него като човешко същество. Основното съдържание на правата на човека се свежда до свободата, равенството и собствеността. Правата са следствие от вродена  човешка  уязвимост или защото са необходими за възможността за справедливо общество. Правата на човека се отнасят до широк спектър от ценности или способности, за които се смята, че подобряват човешката свобода на действие или защитават  човешките  интереси и са обявени за универсални по характер. Те са еднакви за всички човешки същества, настоящи и бъдещи.  

Правото се състои от правни норми, които са общи правила за поведение. Качествата на правната норма определят качествата на правото като нормативна система. Единствено правните норми се институционализират от държавата. Това става, като държавата създава първично съответното правило за поведение или чрез утвърждаване от държавата на норми от други нормативни системи (например – обичайни или нравствени норми), предназначението на правото да регулира обществени отношения. В правото се отразяват родовите и видовите признаци на съответните явления. На тази основа в правото се формират права и задължения на участниците в правните отношения, посочват се правни последици, гарантиращи изпълнението на правата и задълженията.

Личност или персона произлиза от латинското per sonae, което в превод означава „това, през което идва звукът“ – тук се разбира маската в древния театър – тази, която е придавала същността на персонажа. Названието личност се отнася до крайни качества на индивида, които се проявяват в поведението му при различни обстоятелства. Личността е комплекс от психологични характеристки, голяма част несъзнавани, които почти не се променят в хода на живота и се проявяват почти автоматично в повечето житейски ситуации.

Личност това е характерен начин на мислене, чувстване и поведение. Личността обхваща настроения, нагласи и мнения и се изразява най-ясно във взаимодействията с други хора. То включва поведенчески характеристики, както присъщи, така и придобити, които отличават един човек от друг и които могат да се наблюдават в отношенията на хората към околната среда и към социалната група.

Терминът личност е определен по много начини, но като психологическа концепция са се развили две основни значения. Първото се отнася до последователните различия, които съществуват между хората. В този смисъл изучаването на личността се фокусира върху класифицирането и обяснението на относително стабилни човешки психологически характеристики. Второто значение подчертава онези качества, които правят всички хора еднакви и които отличават психологически човека от другите видове. То насочва към търсене на онези закономерности сред всички хора, които определят природата на човека, както и факторите, които влияят на хода на живота. 

VII. Общи условия:

1.Текстът към плакатите е свободен, но свързан с темата на конкурса. Задължително условие е да е на кирилица.

2.Право на участие могат да вземат ученици на възраст от 14 до 17 години (от 8. до 12. клас) от училищата по изкуствата към Министерството на културата на Република България. Учениците не трябва да са навършили 18 години до 15.11.2023 г. 

3.Участието в конкурса е индивидуално, като всеки автор има право да представи само един плакат. 

4.Всеки плакат, участващ в конкурса, трябва да отговаря на следните технически изисквания:

Размер на плаката: 60х84 см.

Формат: .JPG, резолюция на плаката - 250dpi, 5906х8268 pixels, 8 bits, CMYK, до 25 МВ.

Файлът на плаката за печат трябва задължително да бъде описан на латиница със следната информация: име и фамилия на автора, училище, размери на плаката, като между отделните думи има долни черти. Пример: ivan_ivanov_nhg_lavrenov_60х84.jpg

 5.Всяка творба трябва да бъде изпратена чрез онлайн формата за кандидатстване в сайта на НХГ "Цанко Лавренов".

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

*Полетата се попълват задължително на кирилица, без полетата за прикачване на: файл с Плакат за участие и файл с Декларация за участие (прочетете изискванията за тях под съотвеното поле).

*Необходимо е, след като попълнете всички полета и натиснете бутон ИЗПРАТИ, да проверите дали виждате надпис "Вие кандидатствахте успешно!", за да сте сигурни, че плакатът Ви и придружаващата го информация са изпратени правилно.

 

Право на участие имат ученици от училищата по изкуствата към Министерството на културата на Република България


Право на участие имат ученици от 8 до 12 клас, които няма да имат навършени 18 години до 15 ноември 2023

Попълнете Декларацията за участие и я прикачете.

Името на файла на Декларацията трябва задължително да бъде на латиница със следната информация: Декларация, Име и Фамилия на автора и Училище, като между отделните думи има долни черти.

Пример за надписване: declaracia_ivan_ivanov_nhg_tzanko_lavrenov

Файлът на плаката за участие, който ще прикачите, трябва да отговаря на следните технически изисквания: Размер на плакатите:60х84 см; Формат: .JPG, Резолюция на плакатите: 250dpi, 5906х8268 pixels, 8 bits, CMYK, до 25 МВ.

Името на файла трябва задължително да бъде на латиница със следната информация: Име и Фамилия на автора, Училище, Клас, като между отделните думи има долни черти.

Пример за надписване на файла: ivan_ivanov_nhg_lavrenov_60х84.jpg

Кандидатстването за конкурса завърши!

 

6.Краен срок за приемане на конкурсните плакати - 1 ноември 2023 г.

7.Творбите ще бъдат медийно популяризирани от организаторите и представени на изложби в страната и чужбина.

VIII. Журиране:

Журирането ще се проведе дистанционно и анонимно в периода от 2 до 15 ноември 2023 г. чрез онлайн-системата за гласуване в официалния сайт на НХГ „Цанко Лавренов“ – www.nhglavrenov.bg.

IX.Резултати:

1.Първата селекция ще бъде обявена най-късно до 15 ноември 2023 г. в официалния сайт на НХГ „Цанко Лавренов“ - www.nhglavrenov.bg

2.Представянето на творбите и официалното награждаване на победителите в конкурса ще бъде в началото на месец декември 2023г. в Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив.

X. Награди:

1.Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда и грамоти за участие. Класираните участници на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

2.Организаторите си запазват правото да връчват допълнителни награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

XI. Допълнителни условия:

1.С творбите на участниците могат да се организират изложби в страната и чужбина.

2.Организаторите си запазват правата да: фотографират, филмират, записват, разпространяват и използват (в информационни кампании и в публични активности) получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

3.Творбите не подлежат на връщане и остават в художествения фонд на НХГ „Цанко Лавренов“.

XII. Адрес за кореспонденция и информация:

Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“, 4000 Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ №2А. Електронен адрес: lavrenov.plakat@gmail.com. Лице за контакт: Петър Чучулигов – преподавател, специалност „Рекламна графика“ - тел.: 0888290155

XIII. Партньори на конкурс "Плакат-Костадин Отонов" 2023 г. са:

Община Пловдив, Национална художествена академия-София, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", рекламна агенция "IMPRESS" ООД, рекламна агенция "PrintGround", завод за безалкохолни напитки "Party drinks" ЕООД и Културен център "Бялата къща". Медийни партньори са: БНР Пловдив, Дарик радио, Plovdiv time, TrafficNews.bg, Под тепето, Капана.бг, Уча в Пловдив и EuroPlovdiv.com.

Автор на плаката за събитието е Петър Чучулигов, преподавател в НХГ "Цанко Лавренов".