НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Правила за безопасна работа в интернет

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
ул. "Янко Сакъзов" 2

П Р А В И Л А за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет

Целите на настоящите Правила са:

 • Да осигурят правото на учениците на достъп до подходяща информация и материали в мрежата;
 • Да се осъществи превенция и синтезира на едно място информацията за опасностите в интернет;
 • Да се предоставят конкретни насоки за закрила на ученика и безопасно поведение в компютърната мрежа в НХГ "Цанко Лавренов" и в интернет
 • Да се подобри координацията и отговорностите на участниците и/или всички заинтересовани страни.

Основните принципи за работа в компютърната мрежа в НХГ "Цанко Лавренов" и в интернет са:

1. Равен достъп на всички ученици

2. Защита на учениците от вредно или незаконно съдържание и информация като: самонараняване, търговия с наркотици, хазарт, пропагандиране на вредни и опасни навици и действия като анорексия, булимия, порнография, толериране на различни форми на насилие, проповядване на тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, самоубийство и др.

3. Зачитане и защита на личната неприкосновеност

4. Подготовка и контрол на учениците за безопасно и отговорно поведение онлайн

5. Сътрудничество в дух на толерантност и добронамереност между училището и родителите/настойниците. Компютърната мрежа в училището да се използва в учебните часове само за образователни цели.

6. Цялата мрежа обхваща компютрите, свързани с кабелни и/или безжични връзки, ситуирани в компютърните кабинети, оборудвани класни стаи и административните помещения на училището, както и устройствата (персонални смартфони, лаптопи и таблети) с безжичен достъп до интернет.

Учениците имат право на:

1. Равен достъп до мрежата на НХГ "Цанко Лавренов", с изключение на компютрите в административните помещения.

2. Работа с устройствата (компютри, лаптопи и таблети) в мрежата с подкрепата на учител.

3. Обучение за безопасно и отговорно поведение в мрежата на образователната институция и в интернет.

4. Информация за правилата за работа в мрежата.

5. Сигурна цифрова среда в училището.

6. Ползване на мобилните си устройства извън учебния процес (почивката и междучасията), а при изрично указание на учител – и в учебния час за целите на учебния процес.

1. Тези правила са адаптирани за дейността на НХГ "Цанко Лавренов", като са основани изцяло на Правилата, разработени и приети от Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Национален център за безопасен интернет, Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Пловдив

Част I. Отговорности на ръководството на НХГ "Цанко Лавренов" и на учителите, работещи с информационно-комуникационни технологии (ИКТ)

Директорът на училището:

1. Организира дейността по изпълнението на тези правила и осигурява достъп до компютърната мрежа, ефективен и постоянен контрол, планирането на мерки по организацията за спазване на правилата за работата на учениците в мрежата и защита от вредно или незаконно съдържание в интернет.

2. Осигурява при техническа възможност проследяване на трафика, осъществяван чрез мрежата на образователната институция.

3. При констатиране на случаи на кибертормоз, незаконно съдържание и поведение в мрежата на образователната институция и/или в интернет уведомява незабавно компетентните органи – Дирекция „Социално подпомагане“, по местопребиваване на ученика и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, специализираният отдел „Киберпрестъпност“ на МВР. В тези случаи оказва нужното съдействие на компетентните органи с цел установяване на извършителите и предприема мерки за противодействие и премахване на съответното съдържание от мрежата на образователната институция. Може да получава и консултантска помощ от Националния център за безопасен интернет.

4. Организира в началото на всяка учебна година запознаване на учениците и родителите/настойниците с правилата за безопасна работа в мрежата.

5. Осигурява отговорно лице (служител или нает външен специалист), което да изпълнява функциите на системен администратор. Учителите и учителите, работещи с информационно-комуникационни технологии (ИКТ) са длъжни да:

1. Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в мрежата на НХГ "Цанко Лавренов" и в интернет.

2. Осъществяват постоянно наблюдение и контрол върху работата на учениците в мрежата на НХГ "Цанко Лавренов" в учебно време.

3. Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на учениците до незаконно и вредно съдържание в мрежата.

4. Уведомяват незабавно директора на училището при нарушаване на правилата, случаи на кибертормоз или при установяване на незаконно и вредно съдържание или поведение в мрежата.

5. Оказват подкрепа на ученици – обект на кибертормоз, чрез първоначална психологическа подкрепа от училищния психолог или чрез разговор от страна на учител за снижаване на напрежението у ученика.

6. Сигнализират при необходимост Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на ученика с цел оценяване на нуждата от насочване към социални услуги за оказване на последваща подкрепа.

Част II. Права и отговорности на родителите:

Родителите имат право да:

1. Получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на техните деца при работа в интернет в училището и вкъщи.

2. Бъдат своевременно информирани, ако детето им е обект на кибертормоз в училището.

3. Участват съвместно с ръководството на НХГ "Цанко Лавренов" при разрешаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване на правилата от страна на техните деца.

4. Участват със свои предложения в определянето на правилата и мерките за безопасно използване на интернет в училището.

5. Получат информация за информационно-сигнализационни платформи като:

 • www.gdbop.bg
 • www.cybercrime.bg
 • www.spasidete.com
 • www.safenet.bg
 • www.facebook.com/bgcvbercrime

Родителите носят отговорност да:

1. Помогнат на детето си да изгради умения за онлайн общуване и безопасно използване на интернет.

2. Осъществяват постоянен контрол за сигурността на детето си в интернет.

3. Проявяват интерес към активността на детето си в мрежата, включително и създаването на профили в социални мрежи и регистрации в сайтове и мобилни приложения, както и да разяснят последствията от създаването и/или разпространението на определено съдържание.

4. При установяване, че детето им е жертва на кибертормоз, да сигнализират на отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (http://www.cvbercrime.bg/bg), или Центъра за безопасен интернет (https://www.safenet.bg/), както и могат да потърсят съдействие от Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на ученика с цел оказване на психологическа подкрепа. В този случай трябва да уведомят (в устна или писмена форма) и директора на НХГ "Цанко Лавренов".

5. Съхраняват здравето на детето, като проследяват времето за използване на интернет.

6. Уведомят директора на НХГ "Цанко Лавренов", когато им стане известно, че детето им е обект на тормоз от друго дете, с което са съученици.

Част III. Общи правила за безопасно общуване в интернет за учениците (адаптирани за тях):

Всеки ученик е длъжен да спазва следните правила:

1. Да не дава лична информация: име, адрес, парола от електронна поща, профил в социална мрежа, личен телефонен номер, училището, в което уча.

2. Да не дава информация за местоработата или личен и служебен телефонен номер на родителите, настойниците, близките, приятелите, съучениците и познатите си без тяхно разрешение.

3. Да не изпраща и не качва онлайн свои снимки и видеа, без преди това да е обсъдено и взето решение с родителите му.

4. Д не изпраща и да не качва онлайн снимки и видеа на приятели, съученици, роднини, учители, близки, познати и др., без преди това да е обсъдено с тях, а в случаите, когато се касае за негови приятели, съученици, да е съгласувано от тяхна страна и с родителите им.

5. Да не отговаря и не отваря прикачени файлове на електронна поща, получена от непознат подател, защото тя може да съдържа вирус или друга зловредна програма, която да увреди компютъра /телефона/ таблета или да го направи уязвим за външен достъп.

6. Да се посъветва с родителите си/ учител, преди да сваля или инсталирам нова програма /приложение на компютър, телефон, таблет, както и не прави нищо, което може да увреди компютъра или чрез дадено действие да се разкрият данни за ученика и семейството му.

7. Нещата, които прави ученикът в интернет, не трябва да вредят на други хора или да противоречат на установените правила (част от тях са уредени в закони).

8. Забранено е ученикът да използва чуждо потребителско име, парола и електронна поща.

9. Забранено е на ученикът да пише и да качвам обидни и унизителни текстове, изображения или линкове

10. Ученикът е длъжен незабавно да информира възрастен (класния ръководител, учител, педагогически съветник/психолог, директор) , когато попадне на материали, които го карат да се чувства неудобно или на материали с вредно или незаконно съдържание, което може да бъде: порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.

11. Да не отговаря на съобщения, които са обидни, заплашителни, неприлични или го карат да се чувства неудобно. Да информира родителите си (класния ръководител, учител, педагогически съветник/психолог, директор) за подобни съобщения.

12. Ако ученикът е обиждан или тормозен онлайн е препоръчително да докладва или подаде сигнал на отговорен възрастен (класния ръководител, учител, педагогически съветник/психолог, директор). 

При необходимост да се блокират зловредните потребители и да се подава сигнал на следните адреси:

 • www.gdbop.bg
 • www.cvbercrime.bg
 • www.spasidete.com
 • www.facebook.com/bgcvbercrime
 • www.safenet.bg

Препоръчително е да се направи екранна снимка (скрийншот) на съответния разговор или съдържание, за да има електронно доказателство.

13. Да внимава, когато разговаря в чат. И да помн:

 • Правило № 1: Хората онлайн не винаги са тези, за които се представят и могат да търсят определена информация, с която да злоупотребят с

мен или с другите хора!

 • Правило № 2: Не прави нещо на друг човек в мрежата, което не искаш да ти се случи и на теб!

14. Ако се случи да попадне на информация или друго съдържание в Мрежата, което не му харесва или го плаши по някакъв начин, може да подаде сигнал на денонощната и безплатна Националната телефонна линия за деца 116111, на отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП (http://www.cybercrime.bg/bg), на Центъра за безопасен интернет на адрес: www.safenet.bg, или на техния телефон 124 123, или през чат-модула на www.safenet.bg .

15. Ученикът не трябва да приема срещи с лица, с които съм се е запознал в интернет. Да проверява дали човекът отсреща наистина е този, за когото се представя, чрез проверка по име, имейл, снимка и контролен въпрос, на който би трябвало да знае отговора, ако е наистина този, за когото се представя. При съмнения може да подаде сигнал или да се свърже с Центъра за безопасен интернет - www.safenet.bg.

16. Препоръчително е да се използват настройките за безопасност и защитата на личните данни на социалните мрежи, мобилните приложения и браузърите.

17. Препоръчително е да се използват функциите за безопасно сърфиране. Ученикът не бива да посещава сайтове в интернет, които са със неподходящо съдържание.

18. Препоръчително е да се използват пароли с дълги, с главни и малки букви, цифри и специални знаци и различни за всеки сайт пароли.

19. Да се използва антивирусна програма, която следва редовно да се обновява.  

20. Ако се иползват общи компютри, винаги ученикът да проверявам дали е излязъл от профила си, след като е приключил работа.

ОНЛАЙН (КИБЕР)ТОРМОЗЪТ представлява използването на интернет за нанасяне на емоционална вреда върху други хора. Тормозът в интернет може да има различни форми. Той може да минава през разпространяване на подигравателни и обидни снимки и видеоклипове в сайтове за споделяне на видеосъдържание като Vbox7 и YouTube, създаване на фалшиви профили с обидно съдържание в социални мрежи като Ask.fm, Фейсбук и Инстаграм, както и в съобщения и изображения в приложения за комуникация като Скайп и Вайбър, или в изпращането на обидни съобщения и коментари, в същите сайтове и платформи.

КРАЖБАТА НА ПРОФИЛ (хакнат профил) представлява присвояването на чужд потребителски профил в социална мрежа, платформа за общуване (например Фейсбук), електронна поща или друг сайт. Кражбата става възможна чрез влизане с правилната парола и нейната подмяна с нова и неизвестна за човека, на когото принадлежи профилът. Възможно е след кражбата профилът да се използва без знанието и съгласието на първоначалния собственик. 

КРАЖБАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ е вид компютърно престъпление, при което се придобиват чужди лични данни с цел финансова измама или злоупотреба като теглене от банкова сметка, или кандидатстване за кредит от чуждо име. Тази опасност по принцип не засяга помалките деца, които не притежават лични документи, банкови сметки или карти. Но при тийнейджърите над 14-годишна възраст този риск става актуален.

ФИШИНГ АТАКИТЕ са най-разпространената форма на Интернет измама и широко използван похват от компютърни престъпници за получаване на важна информация. Това престъпление се нарича „фишинг“ („phishing“ – „зарибяване“, произлиза от fishing – риболов), защото електронните съобщения, които се разпращат, са като „въдици“ с основна цел получателите да се „хванат“ на тях поради своята неопитност и неосведоменост, като им отговорят. При фишинга измамниците разпращат електронна поща, която претендира, че идва от почтена компания и се опитва да убеди получателя да даде важна лична или финансова информация. Електронното съобщение обикновено моли да се изпратят лични данни и данни за банкова сметка в отговор или да се въведат на уебсайт, към който има връзка. Тези данни са например потребителски имена, пароли и номера на кредитни карти.

ЗАЩИТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ ОТ ОПАСНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

1. Не трябва да се проявява инициатива за получаване на имейл писма, интернет страници, които предлагат безплатни или платени услуги и стоки, често предлагащи да ви изпратят промоции по e-mail. Откажете такава услуга.

2. Имейл адресът се споделя само при нужда. Когато се предава по един или друг повод, се внимава за следните две неща: първо дали организацията или човекът, които го получават, ще ви изпрати нежелан имейл; второ, може ли да се разчита, че имейл адресът няма да бъде даден на трето лице.

3. Не се отварят имейлите в нежелана поща. Никога не се отваряйте прикачени файлове в съобщения от непознат изпращач. Ако не се познава името в полето „От“, не отваряйте прикачения файл.

4. Ако се получи неочаквано съобщение със странен прикачен файл от познат изпращач, то би могло да съдържа вирус. Много зловредни програми се разпространяват до всички контакти, които намерят в пощата на заразения компютър. Такива съобщения често имат странна тема или име на прикачения файл. Често това е шеговито съобщение, насърчаващо получателя да види картинка или да прочете прикачен текстови файл. Винаги изисквайте потвърждение от изпращача, преди да отворите съобщение или прикачен файл от такъв вид.

5. Проверява се пълното име на прикачения файл. Скритите разширения от името на файла могат да заблудят да отворите заразен прикачен файл от имейла. Винаги се проверява дали имейл-приложението показва пълното име на прикачения файл, включително разширението. Вируси и червеи могат да се съдържат във файлове, които изглеждат като картинки, например с разширение .jpg. Но е възможно да имат скрито разширение, като .exe или .vbs към името на файла, което означава, че прикаченият файл не е картинка, а програма, която ще се стартира, щом се отвори прикачения файл.

6. Внимава се с фалшивите предупреждения за вируси. Фалшивите предупреждения за вируси са известни като „hoaxes“. Това е фалшиво съобщение, което подвежда потребителите да вярват, че са получили вирус и ги насърчава да препратят предупреждението на всеки, когото познават.

7. Не отваряйте имейл, съдържащ нежелана реклама. Той може да бъде използван за пренасяне на вируси и червеи. От съображения за сигурност би трябвало да изтривате всички рекламни съобщения от непознат изпращач веднага, без да ги отваряте.

8. Не се използва само една пощенска кутия за всичко. Специалистите по киберсигурност препоръчват да се откриват няколко различни пощи и да се разделят по предназначение.

9. Избягвайте също така да препращате писма между няколко ваши пощенски кутии.

10. Не е препоръчително да се препращат писма до няколко човека едновременно. Особено такива, от типа – „препратете го до 7 човека и ще ви се случи нещо хубаво“ или „помогнете на болното ми дете, като препратите това писмо на много хора, еди кой си ще ми даде за всеки 3 имейла 5 лева“, например. Тези писма се разпространяват с цел събиране на действителни имейл адреси, тъй като при препращане, към писмото се добавят автоматично и адресите на предните получатели. След няколко препращания, в едно такова писмо се събират няколко стотици реални имейл адреса, които след това се продават на фирми за спам.

12. Ако все пак искате да препратите някакъв текст или информация, която сте получили, копирайте текста и го изпратете като ново писмо. Не препращайте предното, въпреки че е примамливо по-лесно. Така ще предпазите приятелите си от бъдещ спам.

13. Ако поради някаква причина държите да препратите оригиналното писмо, сложете адреса в BCC (Blind Carbon Copy) вместо в CC. Така никой от получателите няма да види адресите на другите получатели. Причината да го използвате не е да скриете получателите един от друг, а да ги предпазите, в случай че адресната книга или електронната поща на някой от тях стане достъпна на спам-бот (например поради вирусна инфекция на компютъра му).

14. Печалба от лотария: не сте спечелили. Спамърите използват най-различни примамливи заглавия на писмата, за да накарат получателя да ги отвори. Много потребители наистина отварят подобни писма. Дори след отварянето веднага да го изтриете, самото отваряне на писмото би могло да потвърди, че адресът е реален и вие сте го получили.

15. Отписване от бюлетин, за който не помните да сте се записвали. Често срещан метод, използван от спамърите за намиране на активните пощенски адреси. Изпраща се бюлетин с линк за отписване (уж) от получаването му. Отписвайки се, всъщност потребителят потвърждава, че използва пощенската кутия, с което веднага влиза в спам листите. Вместо да се отписвате, блокирайте получаването на писма от този адрес.

16. Не отваряйте писма, които са фишинг атаки. Най-добрият начин да се защитите от фишинг атаки е като никога не отваряте фишинг писма, но често е трудно да се разпознае кое писмо е фишинг атака. Можете да ги разпознаете по:

 • Обръщението е „Dear Customer“ или „Dear User“, а не Вашето име.
 • В писмото пише, че акаунтът Ви ще бъде прекратен в случай, че не потвърдите данните си незабавно. (Наскоро спамърите използваха подобен похват когато Скайп се срина за 1 ден. Разпространиха съобщения, че скайп ще чисти неактивни акаунти и се искаше да се разпрати съобщение на поне 15 потребителя, за да се докаже активност.)
 • Имейлът идва от акаунт, приличащ, но не еднакъв с този, който използва известна фирма, организация и др. Ако не сте сигурни дали писмото е фишинг или не, най-добре е да не отваряте линкове, които са публикувани в него, а да напишете на ръка адреса на сайта, който ви е необходим.
 • Ако сте получили такова писмо, за предпочитане е да блокирате адреса, от който е изпратено. Когато го блокирате, Вие давате указания на пощенският клиент, че това е спам и не трябва да се приема. Повечето потребители обаче просто изтриват спама и той продължава да идва в кутията.